Vedtægter

Selskabets navn er Dansk Urogynækologisk Selskab. Selskabets internationale betegnelse er Danish Uro-Gynecological Society (DUGS).

 1. At samle alle med interesse for urogynækologi i én national forening
 2. At fremme den frie udveksling af information blandt medlemmerne, og at formidle samarbejdet mellem dem for at stimulere forskning, uddannelse, udvikling og kvalitetssikring af urogynækologien i Danmark.
 3. At øge kundskaberne blandt medlemmerne og i samfundet som helhed om alle aspekter af urogynækologien for at bedre behandlingen og livskvaliteten for kvinderne.
 4. At fungere som talerør over for befolkningen og myndighederne i alle faglige, politiske og etiske spørgsmål, som vedrører urogynækologien.
 5. At virke som kontaktorgan og dansk repræsentant i forhold til beslægtede nationale og internationale organisationer og sammenslutninger.
 6. At stimulere og koordinere fælles (nationale og internationale) forskningsprojekter og fælles publikationer om urogynækologiske emner.
 7. Selskabets formål søges bl.a. opnået gennem afholdelse af kurser og mindst ét årligt møde ud over generalforsamlingen.
 8. Selskabet er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS (tidl. Dansk Medicinsk Selskab).
 1. Som ordinære medlemmer kan optages læger, sygeplejersker og fysioterapeuter med særlig interesse for urogynækologi.
 2. For at kunne optages som ordinært medlem skal man være bosiddende i Danmark.
 3. Anmodning om medlemskab sendes til kassereren.
 4. Som ekstraordinære medlemmer kan optages danske eller udenlandske firmaer og andre med interesse for selskabet og dets formål.
 5. Anmodning om ekstraordinært medlemskab skal behandles af bestyrelsen.
 6. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til selskabets kasserer. Som udmeldt betragtes også det medlem, der på trods af opfordringer dertil, ikke har betalt kontingent i et år. Genoptagelse af medlemskab kan kun ske efter betaling af restancen.
 7. Eksklusion af et medlem kan ske efter forslag fra bestyrelsen eller fra mindst femten medlemmer, når der på generalforsamlingen er 2/3 flertal derfor, jf. § 15.
 8. Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen udnævne et medlem til Æresmedlem. Et Æresmedlem er kontingentfrit og livslang ordinært medlem af selskabet.

Ordinære og ekstraordinære medlemmer betaler kontingent, som fastsættes ved den ordinære generalforsamling.

 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed i alle anliggender.
 2. Bestyrelsen tegner selskabet udadtil og leder dets virksomhed.
 1. Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt senest i maj måned.
 2. Indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden til samtlige medlemmer skal ske med mindst fire ugers varsel med oplysning om, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes inden en bestemt frist.
 3. Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
 4. Stemmeret har alle ordinære medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.
 5. Kun ordinære medlemmer kan vælges til bestyrelsen og til selskabets revisor.
 1. Der føres referat over forhandlingerne ved generalforsamlingen. Referatet skal godkendes og underskrives af dirigenten og formanden.
 2. Der kan kun træffes beslutning og afgørelse i spørgsmål, der har været anført på dagsordenen.
 3. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis mindst tre medlemmer over for dirigenten fremsætter ønske derom.
 4. Beslutninger træffes og valg foretages ved almindelig flertal. Dog kræver eksklusion af et medlem 2/3 majoritet jf. § 3 stk. 7. Det samme gælder ændring af selskabets vedtægter og selskabets opløsning, jf. § 15.
 5. Ved stemmelighed ved valg til bestyrelsen, udvalg og andre poster foretages lodtrækning.
 6. Ved stemmelighed vedr. beslutninger og afgørelser er formandens stemme afgørende.
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Kassereren fremlægger forslag til budget og kontingent for det følgende år
 6. Valg af formand
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg til udvalg
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt
 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen indkalder dertil med mindst fjorten dages varsel med dagsorden.
 2. Såfremt mindst tyve ordinære medlemmer fremsætter skriftlig begæring om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen foranledige denne afholdt inden for de følgende tre måneder.
 1. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et medlem.
 2. Formanden og bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Ingen kan beklæde formands- eller næstformandsposten i mere end to år, og ingen kan være medlem af bestyrelsen i mere end tre på hinanden følgende perioder.
 3. Formanden, der skal være speciallæge i gynækologi, vælges ved direkte valg. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.
 4. Hvis et medlem af bestyrelsen fratræder i valgperioden, kan bestyrelsen supplere sig selv med et af selskabets ordinære medlemmer, ind til nyvalg kan finde sted ved næste ordinære generalforsamling.
 1. Formanden leder bestyrelsens møder. Ved formandens forfald varetages denne funktion af næstformanden.
 2. Sekretæren varetager selskabets korrespondance og udfærdiger i samarbejde med formanden dagsordenen for bestyrelsens møder og fører referat både over dem og selskabets generalforsamlinger.
 3. Kassereren fører selskabets regnskab og foretager udbetalinger i overensstemmelse med selskabets love og bestyrelsens beslutninger. Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.
 4. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden indkalder dertil, eller når blot ét af bestyrelsens medlemmer ønsker det.
 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 6. Formanden repræsenterer sædvanligvis selskabet i Styregruppen for Nordisk Uro-Gynækologisk Forening (Nordic Uro-Gynecological Association – NUGA). Desuden repræsenterer formanden selskabet i andre nationale og internationale organisationer, sammenslutninger mv., hvor selskabets repræsentation er ønskelig. Ved formandens forfald, repræsenteres selskabet af næstformanden.
 7. Dog kan bestyrelsen vælge en anden end formanden til at repræsentere sig i en given national eller international organisation, sammenslutning, arbejdsgruppe eller lignende.
 8. Selskabets arkivalier opbevares i mindst fem år og kan efter endt brug afleveres til Rigsarkivet.
 1. Efter indstilling fra bestyrelsen kan selskabet nedsætte Stående Udvalg, hvis arbejdsopgaver skal fremgå af et kommissorium.
 2. Kommissorierne udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes af generalforsamlingen. Kommissoriet for det enkelte udvalg kan til enhver tid tages op til revision på begæring af bestyrelsen eller det pågældende udvalg. Et Stående Udvalg kan nedlægges af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
 3. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse eller løsning af specifikke opgaver, der skal fremgå af et af bestyrelsen udarbejdet kommissorium. Arbejdsgrupperne nedlægges, når den specifikke opgave er løst. Hvis arbejdsgruppens funktionsperiode må udstrækkes over mere end to år, eller der er behov for at ændre udvalget til et Stående Udvalg, skal udvalgets kommissorium godkendes ved den næstfølgende ordinære generalforsamling.
 4. Kommissorierne for selskabets arbejdsgrupper skal redegøre for arbejdsgruppens sammensætning og indeholde en klar beskrivelse af, hvad der er arbejdsgruppens formål, specifikke opgave og kompetence i forhold til bestyrelsen og generalforsamlingen, og hvilke forpligtelser man har over for selskabet. Er der behov for etablering af tværfaglige udvalg, arbejds- eller interessegrupper eller lignende i selskabets regi, kan ekstraordinære medlemmer efter nærmere forhandling med bestyrelsen indgå på lige vilkår med selskabets ordinære medlemmer.
 5. Medlemmer af de Stående Udvalg vælges på den ordinære generalforsamling for en periode på to år med mulighed for genvalg i yderligere to perioder á to år.

På generalforsamlingen vælges for to år ad gangen et medlem som revisor og et medlem som revisor suppleant, jf. § 6, stk. 5. Der er mulighed for genvalg i yderligere to perioder á to år. Forud for selskabets generalforsamling gennemgår revisor selskabets regnskaber og afgiver skriftlig erklæring til generalforsamlingen.

 1. Sammen med udsendelse af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling meddeler bestyrelsen, hvilke poster der skal besættes i forbindelse med generalforsamlingen.
 2. Forslag til kandidater til posterne kan fremsættes over for bestyrelsen eller på generalforsamlingen.
 1. Ændringer i selskabets vedtægter, eksklusion af et medlem og beslutning om selskabets opløsning skal vedtages med 2/3 majoritet på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af selskabets ordinære medlemmer er til stede.
 2. Er dette ikke tilfældet, indkalder bestyrelsen inden for de følgende tre måneder til en ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Også her kræves 2/3 majoritet af de fremmødte.
 3. Hvis selskabet opløses, overføres selskabets formue til Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) med den klausul, at formuen skal anvendes til møder, kurser, symposier mv., der omhandler urogynækologiske problemer

Vedtægterne træder i kraft ved vedtagelsen. Valgreglerne anvendes første gang ved den førstkommende generalforsamling i 2012.